Privacy

Deze policy bevat de richtlijnen, die de BMW Motor Club Vlaanderen vzw hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens, conform de doelstellingen en verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, nl. Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (in het kort ‘AVG’).

BMW Motor Club Vlaanderen vzw, met maatschappelijke zetel te 9340 Lede, Molenbergstraat 8A bus 3, treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

De BMW Motor Club Vlaanderen vzw vraagt u deze privacy policy aandachtig te lezen, daar dit document essentiële informatie bevat over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

I.              Algemeen

De BMW Motor Club Vlaanderen vzw bevestigt de van kracht zijnde wetgeving, zijnde de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten, en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 na te leven.

II.             Definities

Hierna volgen enkele definities van termen die doorheen dit document zullen worden gebruikt.

(a)   “Persoonsgegevens” : alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. In Punt III wordt opgenomen welke Persoonsgegevens de Verwerker overeenkomstig onderhavige overeenkomst zal verwerken en voor welke verwerkingsdoeleinden.

(b)  “Verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

(c)  “Verwerkingsverantwoordelijke”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

(d)  “Verwerker”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

(e)   “Subverwerker”: de onderaannemer die door de Verwerker wordt aangesteld om een deel van het verwerkingsproces voor de Verwerkingsverantwoordelijke op te nemen.

(f)  “Inbreuk in verband met persoonsgegevens”: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens; ook “Datalek” genoemd;

(g)  “AVG”: Algemene Verordening Gegevensbescherming, nl. Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

III.            Verwerking van persoonsgegevens

Hieronder wordt opgesomd welke persoonsgegevens voor welke doeleinden de BMW Motor Club Vlaanderen vzw uw persoonsgegevens verwerkt op en welke grondslag de BMW Motor Club Vlaanderen vzw de verwerking steunt.

·         In het kader van de dienstverlening van de BMW Motor Club Vlaanderen vzw worden volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens (naam, voornaam, adres…)
 • Identiteitsgegevens    uitgegeven    door    de    Overheid    (identiteitsnummer, Rijksregisternummer…)
 • Persoonlijke kenmerken (geslacht, geboortedatum, geboorteplaats…)
 • Gezinssituatie
 • Financiële situatie
 • Communicaties tussen u en de BMW Motor Club Vlaanderen vzw in het kader van de kredietovereenkomst of huurovereenkomst
 • Bijkomende, door u aangeleverde, informatie

Bovenstaande gegevens worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de krediet- of huurovereenkomst die u met de BMW Motor Club Vlaanderen vzw zal afsluiten / heeft afgesloten.

De BMW Motor Club Vlaanderen vzw steunt de verwerking van de persoonsgegevens in dit geval op het gerechtvaardigd belang dat ze heeft bij de juridisch correcte en effectieve uitvoering van de overeenkomst.

·         In het kader van de toegang die u zichzelf verleent tot en het gebruik dat u maakt van onze website (www.bmw-mc-vl.be), worden volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Uw IP-adres;
 • Eventueel ingegeven persoonsgegevens in het kader van een vraagstelling (formulieren) aan de BMW Motor Club Vlaanderen vzw worden tijdelijk bewaard als mail in een, door de BMW Motor Club Vlaanderen vzw beheerde, centrale postbus;

De BMW Motor Club Vlaanderen vzw verwerkt bovenstaande gegevens met het oog op het optimaliseren van de werking van de website, overeenkomstig de behoeften van de bezoeker daarvan.

Voor deze verwerking beroept de BMW Motor Club Vlaanderen vzw zich op het gerechtvaardigd belang dat zij heeft bij het aanbieden van een vlot toegankelijke, begrijpelijke, adequate, volledige en relevante website.

Voor meer informatie aangaande het gebruik van de website van de BMW Motor Club Vlaanderen vzw, wordt verwezen naar de website https://bmw-mc-vl.be/disclaimer en naar https://bmw-mc-vl.be/cookies

De BMW Motor Club Vlaanderen vzw verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet voor enig andere doeleinde dan de doeleinden zoals hierboven vermeld, te verwerken, tenzij u haar daarvoor voorafgaandelijk en op uitdrukkelijke wijze toelating verleent. De BMW Motor Club Vlaanderen vzw verzekert u dat uw persoonsgegevens niet worden bewaard, indien zij uw gegevens niet langer nodig heeft voor het verstrekken van diensten, of indien zij niet langer is gebonden aan een wettelijke bewaarplicht.

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens over te maken aan de BMW Motor Club Vlaanderen vzw. U bent zich er evenwel van bewust dat de weigering een aantal basisgegevens aan de BMW Motor Club Vlaanderen vzw te verstrekken, tot gevolg kan hebben dat zij zich in de onmogelijkheid bevindt om u welbepaalde diensten te verlenen.

IV.           Direct marketing

De BMW Motor Club Vlaanderen vzw zal uw persoonsgegevens NIET gebruiken voor direct marketing doeleinden.

V.            Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens die door de BMW Motor Club Vlaanderen vzw worden bewerkt, worden gedurende een termijn van 1 jaar bewaard.

VI.           Rechten

Als betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, beschikt u over een aantal rechten, aangaande de verwerkingen die door de BMW Motor Club Vlaanderen vzw worden verricht.

Voor de uitoefening van deze rechten dient u zich te wenden tot één van onderstaande kanalen:

 • E-mail gericht aan secretariaat@bmw-mc-vl.be mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart)
 • Brief (inclusief bewijs van identiteit door middel van een kopie van de identiteitskaart) gericht aan:

BMW Motor Club Vlaanderen vzw

Molenbergstraat 8A bus 3

B-9340 Lede

De BMW Motor Club Vlaanderen vzw is verplicht op dit verzoek te reageren binnen een termijn van één maand. Slechts wanneer u uw verzoek tot uitoefening van uw rechten via één van bovenvermelde kanalen werd overmaakt, zal een gepaste reactie volgen binnen de gestelde termijn.

U beschikt over volgende rechten:

·         Recht op inzage en toegang

U heeft een recht op toegang tot uw persoonsgegevens, alsook het recht het gebruik ervan te raadplegen via https://www.bmw-mc-vl.be U kan te allen tijde op eenvoudig verzoek een kosteloze kopie verkrijgen van uw beschikbare persoonsgegevens via de hierboven vermelde kanalen

·         Recht op verbetering, wissing en beperking

Behoudens voor die persoonsgegevens die noodzakelijkerwijs verwerkt moeten worden in het kader van een aankoop of in het kader van de bewaring krachtens een wettelijke verplichting, kan u zelf aangeven welke persoonsgegevens geheel niet of slechts voor een beperkt aantal verwerkingen verwerkt mogen worden. U kan daarenboven vragen om die persoonsgegevens, die geheel of gedeeltelijk niet verwerkt mogen worden, te verwijderen. U kan eveneens vragen uw persoonsgegevens te verifiëren en, indien nodig, te verbeteren.

U kan uw beschikbare persoonsgegevens te allen tijde raadplegen, aanvullen en laten wijzigen via https://www.bmw-mc-vl.be of één van de andere kanalen hierboven beschreven.

·         Recht van bezwaar, geautomatiseerde besluiten en profiling

U kan zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer dit bezwaar steunt op ernstige en legitieme redenen.

De BMW Motor Club Vlaanderen vzw doet  niet aan profiling op  basis van de beschikbare persoonsgegevens.

·         Recht op het intrekken van toestemming

Indien een verwerking van uw persoonsgegevens is gesteund op de toestemming die u daartoe hebt gegeven, kan u deze toestemming op ieder ogenblik weer intrekken.

Voor de uitoefening van dit recht dient u zich te wenden tot één van boven beschreven kanalen.

·         Recht op overdraagbaarheid

Onder de voorwaarden bepaald in de AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U kan de BMW Motor Club Vlaanderen vzw vragen uw gegevens op deze wijze over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.

Voor de uitoefening van dit recht dient u zich te wenden tot één van boven beschreven kanalen.

·         Klachten

Indien u meent dat uw rechten als betrokkene worden geschaad door of bij de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over het recht een klacht in te dienen bij de Toezichthouder (de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, e-mail: commission@privacycommission.be, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35), onverminderd elke andere mogelijkheid tot het aantekenen van een administratief beroep of het instellen van een voorziening in rechte.

VII.          Doorgifte aan derden

De BMW Motor Club Vlaanderen vzw verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens NIET te verkopen, te verhuren, te verdelen of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden, tenzij de mededeling aan de derde geschiedt in het kader van een wettelijke verplichting. In uitzonderlijke gevallen verplicht dwingende wetgeving de BMW Motor Club Vlaanderen vzw ertoe uw persoonsgegevens over te maken aan de bevoegde overheidsinstanties. Hetzelfde geldt wanneer een gerechtelijk bevel aan de BMW Motor Club Vlaanderen vzw de verplichting oplegt om persoonsgegevens mee te delen aan een aantal personen die krachtens het gerechtelijk bevel bevoegd zijn om van de betreffende persoonsgegevens kennis te nemen.

De BMW Motor Club Vlaanderen vzw maakt echter een voorbehoud voor de gedeeltelijke of gehele reorganisatie of een overdracht van de activiteiten van de onderneming. In dit geval worden met de bedrijfsactiviteiten ook uw persoonsgegevens overgedragen aan die derden, die betrokken zijn bij de overdracht en de vertrouwelijke onderhandelingen voorafgaandelijk aan de overdracht.

In de mate van het mogelijke zal de BMW Motor Club Vlaanderen vzw u op de hoogte stellen van de doorgifte aan voormelde derden.

VIII.         Veiligheid en vertrouwelijkheid

De BMW Motor Club Vlaanderen vzw garandeert dat de verwerking van uw persoonsgegevens op een adequate, correcte en veilige wijze gebeurt. Indien u dit wenst, wordt u op een transparante wijze geïnformeerd over de verwerkingsprocedures en de genomen passende, technische en organisatorische maatregelen om enig verlies, vervalsing of onrechtmatige wijziging van, alsook onrechtmatige toegang tot de persoonsgegevens te voorkomen.

.IX.           Wijzigingen

De BMW Motor Club Vlaanderen vzw behoudt zich het recht voor onderhavige policy te wijzigen.

Indien wezenlijke aanpassingen worden doorgevoerd, neemt de BMW Motor Club Vlaanderen vzw alle redelijke maatregelen om u op de hoogte te stellen, voordat de wijzigingen van kracht worden.